W u l l s c h l e g e r    M ö l l e r

A r c h i t e k t e n   E T H   S I A   B S A

N e u b a u     G ä s t e h a u s     u n d     U m b a u     W o h n h a u s ,     B i s s o n e
Bauherrschaft: privat
Planung und Realisierung: 2005 - 2007

Fotos: Hannes Henz, Dettling Wullschleger